3 oktober, 2021

Allmänna villkor

Allmänna villkor

TJÄNSTEN

 • Obligo AB ska leverera tjänster och/eller utföra uppdrag åt Kunden
  (”Tjänsten”) i enighet med det avtal som har ingåtts mellan Obligo
  AB och Kunden (”Avtalet”). Dessa allmänna villkor (”Villkoren”)
  utgör en integrerad del av Avtalet och ska äga tillämpning på
  Tjänsten.
 • Kunden ansvarar för att nödvändig maskinell utrustning, hårdvara,
  datortillbehör, programvara, licenser, nätverk och uppkopplingar,
  övrig infrastruktur samt annan erforderlig utrustning finns tillgänglig
  för Obligo ABs utförande av Tjänsten. Kunden ska tillhandahålla
  lämpliga lokaler för Uppdragets genomförande.
 • Kunden ska förse Obligo AB med de instruktioner och underlag som
  enligt Obligo AB krävs för att Obligo AB ska kunna utföra Uppdraget,
  liksom löpande därefter se till att instruktioner och underlag är
  fortsatt aktuella. Kunden svarar för kontroll av Tjänstens utförande.

PERSONAL

 • Obligo AB har rätt att under Tjänstens genomförande låta sin
  personal delta i planerad utbildning, om Kunden informerats senast
  en månad i förväg. Obligo ABs personal ska också ges möjlighet att
  delta i interna möten och seminarier liksom att ta avtalsenlig
  semester.
 • Om person som är engagerad i Tjänsten slutar sin anställning,
  sjukskrivs under längre period, inkallas för militärtjänst eller är
  frånvarande av liknande skäl ska Obligo AB utse annan lämplig
  person att genomföra Tjänsten. Önskar Obligo AB i övrigt byta
  personal ska detta ske först efter samråd med Kunden.
 • Kunden ska tillhandahålla egen personal i erforderlig utsträckning.
  Parterna förbinder sig att under Tjänstens genomförande och under
  en period av 12 månader efter Tjänstens slutförande inte anställa
  eller aktivt verka för att anställa person, som är eller har varit
  engagerad i Tjänsten.

ERSÄTTNING

 • Om inte annat angivits skriftligen utförs Tjänsten på löpande räkning.
  Arbete debiteras löpande med de timarvoden som anges i Avtalet.
  På angivna priser och ersättningar tillkommer lagstadgad
  mervärdesskatt.
 • Rese- och traktamentsersättning debiteras med belopp motsvarande
  självkostnad. Restidsersättning debiteras med 50 procent av
  timarvode enligt Avtalet.
 • För överenskommet övertidsarbete under helgfria veckodagar
  debiteras 150 procent av timarvodet och på lördagar samt helgdagar
  debiteras 200 procent av timarvodet, om ej annat anges i Avtalet.
  Eventuella utlägg avseende sådant som Kunden är skyldig att
  bekosta debiteras med belopp motsvarande självkostnad.
 • Obligo AB har rätt att justera i Avtalet angivna priser motsvarande
  det högsta av konsumentprisindex eller tre procent, att uppräknas
  årligen den 1 januari.

BETALNING

 • Obligo AB fakturerar en gång per månad enligt vad som anges i
  Avtalet. Av fakturan ska för löpande arvode framgå antalet
  arbetstimmar och timarvode för varje i Tjänsten deltagande person.
 • Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturans utställandedatum.
  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Skulle Kunden
  trots påminnelse inte betala utstående fordring, har Obligo AB rätt
  att tills vidare avbryta utförande av Tjänsten och få ersättning för
  därav förorsakade kostnader.

SEKRETESS

 • Parterna förbinder sig att inte utlämna, visa eller för tredje part
  återge uppgifter eller dokument som utgör konfidentiell information.
  Med ”konfidentiell information” avses exempelvis uppgifter om part
  eller dess produkter och tjänster, utvecklingsarbete, prissättning och
  taxor, kundrelationer och tekniska upplysningar eller
  marknadsstrategier och affärsupplägg. Konfidentiell information
  omfattar all typ av icke offentlig information, sakkunskap och
  affärshemligheter som rimligen kan anses vara konfidentiell eller bör
  betraktas som konfidentiell.
 • Sekretesskyldigheten gäller dock inte sådan information som part
  kan visa har blivit känd för parten på annat sätt än under detta Avtal
  eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när
  part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Är part skyldig att
  enligt lag lämna ut uppgifter ska andra parten informeras om detta
  innan utlämnandet sker.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH ÄGANDERÄTT

 • Obligo AB eller tredje part äger samtliga immateriella rättigheter till
  det som Obligo AB tillhandahåller Kunden, om inte annat särskilt
  anges. Kunden erhåller därvid en icke-exklusiv rätt att nyttja det som
  tagits fram av Obligo AB, som beställts av Kunden som en del av
  Tjänsten och som Kunden bekostat.
 • Kunden tilldelas eller erhåller genom Avtalet inga andra
  nyttjanderätter, licenser eller rättigheter än vad som uttryckligen
  överenskommits i Avtalet.

HÅRDVARA OCH MJUKVARA FRÅN TREDJE PART

 • Obligo AB kan av Kunden få i uppdrag att införskaffa hårdvara,
  mjukvara och/eller tjänst från tredje part. Obligo AB har rätt att
  vidarefakturera Kunden för sådana inköp i enlighet med Villkoren.
  Obligo AB har även rätt att anvisa den tredje parten att leverera och
  fakturera direkt till Kunden.
 • Om Obligo AB införskaffar hårdvara och/eller mjukvara på uppdrag
  av Kunden, ska Obligo AB om så är möjligt och på Kundens
  bekostnad överlåta de garantier och förpliktelser den tredje parten
  har gentemot Obligo AB direkt till Kunden.
 • För de fall Tjänsten innefattar mjukvara, hårdvara eller tjänst från
  tredje part, ska sådan tredje parts avtal och villkor gälla för sådan
  tredjepartsprodukt. Om Kunden nyttjar Microsoftprodukter och/eller
  tjänster inom ramen för Tjänsten, ska Microsofts villkor tillämpas för
  sådan produkt och/eller tjänst. Kunden kan ta del av sådana villkor
  vid prenumerationsstart av viss tjänst, samt ta del av villkoren på
  följande angiven webbplats, eller annan av Microsoft anvisad
  plats: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/productlicensing/products.aspx.
 • Genom användning av Microsoft-produkt godkänner Kunden
  eventuella villkor från Microsoft för Microsofts produkter och/eller
  Tjänster som ingår i Tjänsten.
 • Obligo AB ansvarar inte på något sätt för hårdvara, mjukvara
  och/eller tjänst från tredje part, exempelvis gällande skada,
  funktionalitet, oväntad funktionalitet, prestanda, påverkan på annan
  egendom m.m.

ANSVAR

 • Obligo AB ansvarar för funktionalitet och prestanda endast enligt vad
  som uttryckligen anges i Avtalet. Om Obligo AB tillhandahåller
  molntjänster och/eller backuptjänster som en del av Tjänsten gäller
  de servicenivåer (SLA) som anges i Avtalet.
 • Obligo ABs skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt
  skada orsakad på grund av Obligo ABs vårdslöshet. Ansvaret
  omfattar inte indirekt skada som t ex utebliven vinst eller besparing,
  förlust av data eller följdskador. Obligo ABs totala skadeståndsansvar
  är begränsat till den totala kostnaden som Kunden har erlagt till
  Obligo AB för Tjänsten det år då skadan inträffade.
 • Obligo ABs ansvarar inte i något fall för skada, fel, brist m.m. som
  beror på Kunden eller som Kunden ansvarar för enligt Avtalet,
  exempelvis fel i utrustning och mjukvara enligt avsnitt 1.2 ovan samt
  otillräckliga instruktioner eller underlag.

UNDERKONSULTER

 • Obligo AB har rätt att anlita underkonsult för utförande av Tjänsten.
 • Obligo AB ansvarar för underkonsultens arbete, under förutsättning
  att underkonsultens arbetsuppgifter och kompetensområde är
  detsamma som Obligo ABs. Obligo AB ansvarar inte om
  underkonsulten tillhandahåller tjänster som inte innefattar Obligo
  ABs huvudsakliga arbetsområde. Obligo AB ska informera Kunden
  innan sådan underkonsult anlitas om det inte är uppenbart eller
  borde vara uppenbart för Kunden.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 • Om Obligo AB i samband med Tjänsten behandlar personuppgifter
  på uppdrag av Kunden, är Kunden personuppgiftsansvarig och Obligo
  AB är personuppgiftsbiträde. Kunden ansvarar som
  personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i
  enlighet med gällande lagstiftning.
 • Om Obligo AB kan komma att behandla personuppgifter vid
  utförande av Tjänsten, ska parterna ingå ett
  personuppgiftsbiträdesavtal avseende personuppgiftsbehandlingen.
  Obligo AB ska endast behandla personuppgifter enligt Kundens
  skriftliga instruktioner och personuppgiftsbiträdesavtalet.
 • Obligo AB kommer som personuppgiftsansvarig att behandla
  personuppgifter hänförliga till av Kunden angivna kontaktperson(er),
  i syfte att administrera affärsrelationen med Kunden. Behandlingen
  kommer att ske i enlighet med Obligo ABs dataskyddspolicy, som
  utgör en bilaga till Avtalet. Kunden åtar sig att informera angivna
  kontaktpersoner om Obligo ABs dataskyddspolicy och dess innehåll,
  senast i samband med Obligo ABs insamling av personuppgifter.

FORCE MAJEURE

 • Händelser utanför parternas kontroll som hindrar Tjänstens
  genomförande berättigar vardera parten att helt inställa Tjänsten
  utan rätt till skadestånd för den andra parten.

UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

 • Endera parten har rätt att skriftligen säga upp Avtalet senast tre
  månader före utgången av då gällande 12-månadersperiod enligt
  Avtalet
 • Vid uppsägnings av Avtalet utgår ersättning till Obligo AB för utfört
  arbete, nedlagda kostnader och styrkt nödvändig
  avvecklingskostnad. Avvecklingskostnaderna beräknas på följande
  sätt:

  • Ett medelvärde av de kostnader enligt Avtalet som Kunden har haft
   under de senaste 12 månaderna förutom den sista månaden
   beräknas.
  • Obligo AB har rätt till ersättning enligt nedanstående baserat på
   medelvärdet enligt:

   • Obligo AB har vidare rätt att häva Avtalet om Kunden på ett
    väsentligt sätt brutit mot Avtalet, om Tjänsten väsentligen ändras
    eller utökas, eller om Kunden försätts i konkurs, inställt
    betalningar eller på annat sätt kan anses vara på obestånd.
    Obligo AB har då rätt till ersättning för utfört arbete och
    kostnader.

ÖVRIGT

 • Om Avtalet och Villkoren innehåller motstridiga skrivningar, ska
  Avtalet äga företräde.
 • Ändringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen avfattade och
  undertecknade av parterna för att vara bindande.
 • Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens skriftliga
  godkännande. Obligo AB får dock utan Kundens godkännande
  överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.
 • Tillämplig lag och tvistlösning
 • Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och Villkoren.
 • Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed
  sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän
  domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.